Zoek Alle vacatures

kennisgebieden

REEF geeft raad heeft juristen in zijn netwerk met hun eigen specialisaties zijn binnen publiek en privaatrecht. U kunt bij ons terecht met juridische vraagstukken op de volgende gebieden:

Privaatrecht

Rechtsgebied

Inhoudelijk
 Arbeidsrecht Arbeidscontracten, arbeidsvoorwaarden, loon, arbeidsongevallen, CAO, beroepsziekten
 Ontslagrecht Ontslagprocedure, ontslagvergoedingen, gouden handdruk
 Bouwrecht Aanbestedingsrecht, Architectenrecht, projectontwikkelaars, aannemers, bouwplannen
 Vastgoedrecht Koop pand, verborgen gebreken, geschillen met makelaar
 Huurrecht Overlast huurder, aanpassen huurprijs, beëindiging huurovereenkomst, huurachterstand, ontruiming
 Aansprakelijkheidsrecht Verkeersaansprakelijkheid, risicoaansprakelijkheid, product aansprakelijkheid, medische fouten, loonregres
 Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht, joint-ventures, fusies, overnames, overdracht v. ondernemingen, concernrecht
 Mededingingsrecht NMA procedures, samenwerkingsovereenkomsten, prijsafspraken
 Faillissementsrecht Saneringen, doorstart van ondernemingen, surceance van betaling
 Contractenrecht Opstellen contracten, algemene voorwaarden, niet-nakoming, ingebrekestellingen
 Incassorecht Afdwinging betaling vorderingen
 Intellectuele eigendom Merknamen, auteursrechten, portretrecht, octrooirecht
 Informaticarecht (ICT) automatiseringscontracten, SLA's, softwarebescherming, computercriminaliteit
 Civiel procesrecht procederen bij (kanton)-rechter, rechtbank, proceshandelingen

 

Publiekrecht

Rechtsgebied Inhoudelijk
Sociaal zekerheidsrecht WWB, WMO, AKW, WW, Wajong, enz.
Ambtenarenrecht Arbeidsverhouding tussen ambtenaren, overheidsorganisaties
Omgevingsrecht Vergunningen, openbare ruimte, bestemmingsplannen, planschadevergoedingen
Handhaving & toezicht Handhaving, openbare orde
Milieurecht Activiteit milieu, BARIM enz.
Bestuurlijk procesrecht Proceshandelingen, bezwaar en beroepzaken, College van Beroep, Raad van State
Waterrecht Institutionele kanten van de waterhuishouding
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk ons cookiebeleid.